top of page

>>

Tornment:Spiritual rope

鎮魂曲:精繩

 

q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
q5.jpg
q4.jpg
q6.jpg

Tornment:Spiritual rope

鎮魂曲:精繩

Video art
Single channel video

1920x1080 mpeg

3:36

 

2013

 

 

 

好像我們走了一段路後,就全身無力,接著因為他人的鼓勵或陪伴,又開始繼續前進,這樣一次又一次的循環,會不會停在某一個階段?

 

我生命中的能量是從哪裡來?

 

 

bottom of page